Regels

BELEIDSREGELS GEBRUIK ANIMAATJES.NL

Je gaat ermee akkoord dat je te allen tijde gedurende jouw gebruik van de Producten alle bepalingen van deze Beleidsregels Gebruik in acht zult nemen. Het is je niet toegestaan om de Producten te gebruiken in strijd met het bepaalde in deze Beleidsregels Gebruik, de relevante en toepasselijke wettelijke bepalingen, geldend in Nederland of daarbuiten.

Algemene rechten en verplichtingen voor gebruik

 1. Het is niet toegestaan om onze Producten te gebruiken voor:
  • het aannemen van een valse identiteit;
  • het doen van onrechtmatige uitlatingen, daaronder begrepen racistische, discriminerende en obscene uitlatingen;
  • het verzamelen of vergaren van persoonlijke gegevens aangaande de gebruikers van de Producten;
  • het aanbieden, openbaar maken, wijzigen en/of verveelvoudigen van software, content en andere materialen die inbreuk maken op rechten van derden (inclusief intellectuele eigendomsrechten);
  • het aanbieden van inbreukmakende links en/of links naar illegale en/of inbreukmakende materialen;
  • het via een technische maatregel verhullen van de herkomst van enige op Animaatjes.nl geplaatste materialen.
 2. Zonder onze voorafgaande schriftelijke goedkeuring is het niet toegestaan om:
  • op welk medium dan ook een gedeelte of gedeelten van de Producten te verspreiden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de Content, tenzij dit door middel van de functionaliteit die wordt geboden op Animaatjes.nl wordt gefaciliteerd;
  • om Content te kopiëren, verspreiden, uit te zenden, weer te geven, te verkopen, in licentie te geven of anderszins te exploiteren voor enig ander doeleinde.
 3. Wij verlenen toestemming aan exploitanten van openbare zoekmachines om gebruik te maken van spiders voor het kopiëren van materiaal vanaf Animaatjes.nl, evenwel uitsluitend met het doel om openbaar beschikbare zoekindices voor het materiaal te maken, inclusief caches van dat materiaal.
 4. Wij streven ernaar onze Producten voortdurend te vernieuwen, teneinde gebruikers het allerbeste te kunnen bieden. Je erkent en gaat ermee akkoord dat de vorm en de aard van de door ons te verlenen Producten van tijd tot tijd, zonder voorafgaande kennisgeving, kunnen veranderen. Als onderdeel van deze voortdurende vernieuwing erken je en ga je ermee akkoord dat wij zonder voorafgaande kennisgeving de Producten geheel of gedeeltelijk (al dan niet tijdelijk) kunnen stopzetten.
 5. Plaatsen Content

 6. Je gaat ermee akkoord dat je geen Content op Animaatjes.nl zult plaatsen of naar Animaatjes.nl zult uploaden met een inhoud die je niet in bezit mag hebben of die wij verband met de ter beschikkingstelling van de Producten niet mogen gebruiken of in bezit mogen hebben.
 7. Je gaat ermee akkoord dat Content die je op Animaatjes.nl hebt geplaatst, geen auteursrechtelijk beschermd materiaal van derden, of materiaal waarop eigendomsrechten van derden rusten (met inbegrip van auteurs-, portret-, privacy- en/of publiciteitsrechten) zal bevatten, tenzij je over een officiële licentie of officiële toestemming van de rechtmatige eigenaar beschikt, of op een andere wijze juridisch gerechtigd bent om het materiaal in kwestie op Animaatjes.nl te plaatsen.
 8. Je verklaart en garandeert dat je over alle vereiste en noodzakelijke licenties, (eigendoms-)rechten, instemming en toestemming beschikt om Animaatjes in staat te stellen om ten behoeve van de terbeschikkingstelling van de Producten gebruik te maken van de door jou geplaatste Content (en dat je daarover zult blijven beschikken) en om anderszins op de in de algemene voorwaarden en Beleidsregels Gebruik omschreven wijze van de door jou geplaatste Content gebruik te maken.
 9. Je begrijpt en erkent dat je bij het gebruik van de Producten eventueel kunt worden blootgesteld aan Content die feitelijk onjuist, beledigend, onfatsoenlijk of anderszins verwerpelijk voor je is. Je gaat ermee akkoord om afstand te doen van, en je doet bij deze afstand van, alle juridische of andere rechten of (rechts)middelen waarover je (eventueel) met betrekking tot die Content jegens onze beschikt.